Đội ngũ điều trị

Vạn Hữu Hoa

Chủ nhiệm khoa kiểm nghiệm
Sở trường chuyên môn:
Kiểm nghiệm lâm sàng, sinh hoá, vi sinh học, kiểm tra đo lường tế bào học