Đội ngũ điều trị

Chung Quế Cường

Chuyên gia tư vấn TP. Bangkok-Thailand
Sở trường chuyên môn:
Tiến triển mới về điều trị phẫu thuật ngoại khoa ung thư giai đoạn cuối