Đội ngũ điều trị

Bành Hiểu Xích

Chủ nhiệm khoa ung bướu

Xem thêm
Chân Ngạn Lợi

Chủ nhiệm khoa can thiệp vi chấn thương

Xem thêm
Tiêu Viêm

Chủ nhiệm khoa xương

Xem thêm
Vạn Hữu Hoa

Chủ nhiệm khoa kiểm nghiệm

Xem thêm
Ngô Thanh Khải

Chuyên gia tư vấn vp Bangkok - Thailand

Xem thêm
Chung Quế Cường

Chuyên gia tư vấn TP. Bangkok-Thailand

Xem thêm